• Library photo1
  • Library photo2
  • Library photo3

ฐานข้อมูลออนไลน์ Emerald

1. ฐานข้อมูลออนไลน์ Emerald Information & Knowledge Management eJournal Collection 2019

คลิกที่นี่

ขอบเขตของเนื้อหา : ครอบคลุมในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ การจัดการองค์ความรู้ การสื่อสารระบบเน็ตเวิร์ค (Network) ความปลอดภัยบนโลกอินเตอร์เน็ต ระบบสังคมออนไลน์ การวิเคราะห์ธุรกิจและการวิจัย  การบริการแบบดิจิตอล ช่วงปีของข้อมูล ค.ศ.1994 – ปัจจุบัน

รายชื่อวารสาร 12 ชื่อเรื่อง ได้แก่

1) Digital Policy, Regulation and Governance

2) Industrial Management & Data Systems

3) Information and Computer Security

4) Information Technology & People

5) Internet Research

6) Journal of Enterprise Information Management

7) Journal of Information, Communication and Ethics in Society

8) Journal of Intellectual Capital

9) Journal of Knowledge Management

10) Journal of Systems and Information Technology

11) Records Management Journal

12) VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems

 

2. ฐานข้อมูล Emerald Public Policy & Environmental Management  eJournal Collection 2019

คลิกที่นี่

ขอบเขตของเนื้อหา: ครอบคลุมในสาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการสิ่งแวดล้อม  การจัดการภัยพิบัติ,การจัดการพลังงานและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม การบริหารราชการและการจัดการ สังคมวิทยาและนโยบายทางสังคม ช่วงปีของข้อมูล : ค.ศ.1994 – ปัจจุบัน

รายชื่อวารสาร 13 ชื่อเรื่อง ได้แก่

1) British Food Journal

2) Disaster Prevention and Management

3) International Journal of Emergency Services

4) International Journal of Energy Sector Management

5) International Journal of Public Leadership

6) International Journal of Public Sector Management

7) International Journal of Sociology and Social Policy

8) Management of Environmental Quality

9) Policing : An International Journal

10) Social Transformations in Chinese Societies

11) Transforming Government: People, Process and Policy

12) World Journal of Science, Technology and Sustainable Development

13) International Journal of Climate Change Strategies and Management

  • coffeetalk201901
  • coffeetalk201902
  • coffeetalk201903
  • coffeetalk201904
  • coffeetalk201905
  • coffeetalk201906