• Library photo1
  • Library photo2
  • Library photo3

ฐานข้อมูลออนไลน์ Frost & Sullivan

" ติดต่อขอใช้งานได้ที่ห้องสมุด ชั้น 9 "

 

รายละเอียด : แบ่งออกเป็น 2 รายการ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. Frost & Sullivan (Aerospace, Defense & Security)

ขอบเขตของเนื้อหา: ฐานข้อมูลออนไลน์ในกลุ่มอุตสาหกรรม Aerospace, Defense & Security ประกอบด้วย 6 หัวข้อได้แก่ 

1) การป้องกันประเทศ (Defense)

2) ความปลอดภัย (Security)

3) ระบบไร้คนขับ (Unmanned Systems)

4) อากาศยาน (Aviation)

5) สนามบิน (Airports)

6) อวกาศ (Space)

 

2. Frost & Sullivan (Intelligent Mobility)

ขอบเขตของเนื้อหา: ฐานข้อมูลวิจัยในกลุ่มอุตสาหกรรม Intelligent Mobility อย่างน้อย 7 หัวข้อ ได้แก่

1) การเคลื่อนย้ายในอนาคต (Future of Mobility)

2) การควบคุม และเชื่อมต่ออัตโนมัติ (Autonomous Driving & Connected Mobility)

3) ยุทธศาสตร์ธุรกิจ และนวัตกรรม (Business Strategy & Innovation)

4) การจัดพาหนะ และเช่าใช้งาน (Fleet & Leasing)

5) อนาคตพาหนะ และเทคโนโลยี (Future of Vehicle Systems and Technologies)

6) ยานยนต์ทางพาณิชย์ ขนส่ง โลจิสติกส์และราง (Commercial Vehicle / Transport /

Logistics / Rail)

7)  อนาคตของยานยนต์ปลีกย่อย ธุรกิจหลังการขายและการส่งมอบ (Future of Automotive Retail, Aftermarket & Distribution)

  • coffeetalk201901
  • coffeetalk201902
  • coffeetalk201903
  • coffeetalk201904
  • coffeetalk201905
  • coffeetalk201906