• Library photo1
  • Library photo2
  • Library photo3

วารสารต่างประเทศ (Open Access)

_________________________

Journal of Sensor Technology

https://www.scirp.org/journal/jst/

รายละเอียด : Journal of Sensor Technology คือ วารสารนานาชาติที่อุทิศให้กับการวิจัยเทคโนโลยีเซนเซอร์ที่รวมไปถึงการออกแบบเซนเซอร์, การดำเนินการการใช้งาน, การจำแนกลักษณะ, การประยุกต์ใช้ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเชิงเทคนิค เป็นวารสารสหวิทยาการที่ให้บริการนักวิชาการที่มีความสนใจศึกษาวัสดุทางชีวิวิทยาและออกแบบการวินิจฉัยเซ็นเซอร์ใหม่ การควบคุมดูแล (หรือการเฝ้าระวัง), และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่รวมไปถึง เซนเซอร์, DNA chips, electronic noses, lab-on-a-chip และอื่นๆ ยินดีต้อนรับสู่การวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบทางกายภาพ, มาตรการ, ทฤษฎี, การสร้างแบบจำลองและการจำลองเซนเซอร์

_________________________

Jounal of Cybersecurity

https://academic.oup.com/cybersecurity/issue/5/1

รายละเอียด : Journal of Cybersecurity เป็นวารสารที่ตีพิมพ์บทความที่อธิบายถึงการวิจัยฉบับในโดเมนไซเบอร์แบบสหวิทยาการอย่างแท้จริง โดย Journal of Cybersecurity ถูกจัดให้เป็นชุมชนสหวิทยาการความมั่นคงทางคอมพิวเตอร์ มุ่งให้มีการวิจัยเชิงประจักษ์ที่มีคุณภาพเช่นเดียวกับการให้ทุนการศึกษาที่มีพื้นฐานมาจากผลกระทบและการแก้ปัญหาในโลกแห่งความจริง โดยได้รวบรวมบทความเกี่ยวกับความมั่นคงทางคอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ 

_________________________

Defence Technology Journal

https://www.journals.elsevier.com/defence-technology

รายละเอียด : Defence Technology Journal คือ Peer-reviewed Journals ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ มีวาระการออกเป็นรายสองเดือน มีจุดมุ่งหมายที่จะกลายเป็นแพล็ตฟอร์มแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการวิจัยที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ซึ่งจะตีพิมพ์งานวิจัยต้นฉบับที่ให้ผลโดยตรงต่อการป้องซึ่งครอบคลุมความสมดุลในการวิเคราะห์, การทดลอง, การจำลองเชิงตัวเลข และการตรวจสอบประยุกต์ ครอบคลุมด้านต่างๆ ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรม

_________________________

Jounal of Defence Management

https://www.omicsonline.org/defense-management.php

รายละเอียด : Journal of Defense Management เป็นวารสาร Peer-reviewed Journals ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ มีจุดประสงค์ที่จะยกระดับการจัดการด้านการป้องกันโดยจัดให้มีหัวข้อเกี่ยวกับการป้องกันที่กว้างขวางไปจนถึงนโยบาย, กลยุทธ์, การจัดหาจัดซื้อ, โลจิสติกส์, ทรัพยาการมนุษย์, การอบรม, กองทัพบก, กองทัพอากาศ, กองทัพอากาศ, รถทหาร, การกลาโหมและอื่นๆ

_________________________

Journal of Defense Studies and Resource Management (JDSRM)

https://www.scitechnol.com/instructionsforauthors-defense-studies-resource-management.php

รายละเอียด : รวบรวมบทความที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันภาคความมั่นคงและสิทธิมนุษยชนเป็นรายไตรมาส โดย JDSRM ยินดีรับผลงานทางวิชาการที่ตรงตามเกณฑ์ทั่วไป โดยจะทำการเผยแพร่หลังจากที่ได้รับการยอมรับประมาณ 15 วัน

_________________________

International Journal of Science and Defence Technology

http://www.globalcis.org/ijsdt/member/mypage.html?jname=IJSDT

รายละเอียด : International Journal of Science and Defence Technology (IJSDT)  มีวาระการออก 4 ครั้งต่อปี โดยจุดมุ่งหมายของ IJSDT เพื่อจะเผยแพร่ peer reviewed ที่เน้นการวิจัยต้นฉบับ, การสำรวจ, การรีวิว, เอกสารการสอนในสาขาต่าง ๆ ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการป้องกัน การวิจัยที่มีคุณภาพสูงสนับสนุนสิ่งใหม่ๆในด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนเทคโนโลยีการป้องกัน จุดมุ่งเน้นพิเศษของ IJSDT ฟอรัม คือการเผยแพร่ path-breaking applications และผลวิจัยการประยุกต์

_________________________

Defence Technology  Review

http://defencetechnologyreview.realviewdigital.com/?iid=163041#folio=12

รายละเอียด : Defence Technology  Review เป็นนิตยสารดิจิทัลด้านการป้องกันชั้นนำของภูมิภาค โดยมุ่งเน้นการพัฒนาในปัจจุบันด้านเทคโนโลยีทางทหาร การพัฒนาขีดความสามารถและนวัตกรรมระดับแนวหน้าเพื่อนำเสนอให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันประเทศและผู้มีอำนาจหลักในการตัดสินใจ

_________________________

Global Defence Technology

https://www.nridigital.com/global-defence-tech/global-defence-technology-archive

รายละเอียด : Global Defence Technology คือ วัสดุการอ่านที่สำคัญกับผู้อ่านที่มีอำนาจตัดสินใจในอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ โดยนำเสนอข่าวล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบที่น่าสนใจ โดยมีวาระการออกเป็นรายเดือน สามารถอ่านได้ฟรีผ่านอุปกรณ์ต่างๆ นิตยสารดิจิทัลนี้นำเสนอข้อมูลเชิงลึกในด้านกลยุทธ์การป้องกัน, การจัดหาจัดซื้อ, การพัฒนาการตลาด,และล่าสุดมีระบบการป้องกันในภาคพื้นดิน, อากาศ และทะเล  มีตั้งแต่โปรแกรมอุปกรณ์ระหว่างประเทศที่สำคัญไปจนถึงเทคโนโลยีรุ่นต่อไปที่ได้รับการพัฒนาในห้องทดลองของกองทัพและผู้ผลิตจากหน่วยงานเอกชน ซึ่งนิตยสาร GDT ยังคงจับตาดูอุตสาหกรรมการป้องกันของโลกอย่างต่อเนื่อง

  • new2021001
  • new2021002
  • new2021003
  • new2021004
  • new2021005
  • new2021006
  • new2021007
  • new2021008