• Library photo1
 • Library photo2
 • Library photo3

วารสารเสนาธิปัตย์ 

ปีที่ 68 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2562)

เนื้อหา

 • การประชุมผู้บังคับบัญชาการทหารบกภาคพื้นอินโด-แบซิฟิก (IPACC) การประชุมสัมมนาการบริหารงานของการบริหารงานของกองทัพบกภาคพื้นอินโด
 • แบบซิฟิก (IPAMS) และการประชุมนายทหารประทวนอาวุโส
 • การสังเกตการณ์ฝึก Hamel exercise 2018 ณ ประเทศอินโดนีเซีย
 • วิทยาลัยการทัพบกกับการจัดการศึกษาแบบ E-Learning
 • coffeetalk201901
 • coffeetalk201902
 • coffeetalk201903
 • coffeetalk201904
 • coffeetalk201905
 • coffeetalk201906