• Library photo1
 • Library photo2
 • Library photo3

 ห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือ ห้องสมุดสทป. 

         เป็นห้องสมุดเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  มีภาระกิจหลักในการรวบรวม จัดหา เผยแพร่ และให้บริการสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือที่สำคัญในจัดการ ทั้งนี้ เพื่อมุ่งพัฒนาและให้บริการสารสนเทศทางวิชาการในทุกรูปแบบ เพื่อสนับสนุนการวิจัยของเจ้าหน้าที่ สทป.  นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิศวกรรมป้องกันประเทศ (หลักสูตรภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ สทป.) และห้องสมุดทหาร สังกัด กห. ตลอดจนให้ความร่วมมือและประสานงานกับห้องสมุดอื่น ๆ มีผู้อำนวยการส่วนบริหารองค์ความรู้ เป็นผู้บังคับบัญชา

 

วิสัยทัศน์  

       สร้างเสริมการเรียนรู้ มุ่งมั่นพัฒนาแหล่งการวิจัย พัฒนาสู่การเป็นห้องสมุดดิจิทัลทางด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศในระดับอาเซียน

 

พันธกิจ

       แสวงหา รวบรวม สั่งสมองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ บริหารจัดการและบริการด้วยเทคโนโลยีทันสมัย โดยบุคลากรที่มีความพร้อม และมุ่งมั่น พัฒนา เพื่อเป็นห้องสมุดดิจิทัลด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศในอาเซียน

 

เวลาเปิดให้บริการ

          จันทร์ – ศุกร์                          08.30-16.30 น.        หยุดวันเสาร์อาทิตย์และนักขัตฤกษ์

 

 งานห้องสมุด ประกอบด้วยดังนี้

  1. งานบริหารจัดการห้องสมุด
  2. งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
  3. งานวิเคราะห์รายการหนังสือ
  4. งานวารสารและหนังสือพิมพ์
  5. งานกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ห้องสมุด 
  

งานบริหารองค์ความรู้ (TKM) ประกอบด้วย 3 งาน โดยมี นาวาอากาศเอก ดร.ชำนาญ ขุมทรัพย์  ผู้อำนวยการฝ่ายองค์ความรู้และการเผยแพร่ ได้แก่

 • งานห้องสมุด มีเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 คน และ Outsource จำนวน 1 คน
 • งานบริหารองค์ความรู้ มีเจ้าหน้าที่ จำนวน 3 คน
 • งานวารสาร มีเจ้าหน้าที่ จำนวน 3 คน

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานห้องสมุด มี จำนวน 2 คน ได้แก่

      1. นางสาวนุกุลรัตน์ ลวงลายทอง เจ้าหน้าที่บริหารองค์ความรู้ (ห้องสมุด)

      2. นางสาวปิ่นกนก ขันชุลีย์ เจ้าหน้าที่ช่วยงานห้องสมุด

 

ติดต่อเรา

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ชั้น 9 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ถ. แจ้งวัฒนะ ต.บ้านใหม่ อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120

โทร. 02-980-6688 ต่อ 2205, 2147

 

  

 • coffeetalk201901
 • coffeetalk201902
 • coffeetalk201903
 • coffeetalk201904
 • coffeetalk201905
 • coffeetalk201906