• Library photo1
  • Library photo2
  • Library photo3

งานข้อมูลสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ห้องสมุด สทป. )

         เป็นห้องสมุดเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  มีภาระกิจหลักในดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสาร และประวัติของสถาบันฯ การจัดบันทึกจดหมายเหตุ และการพิพิธภัณฑ์ของสถาบันฯ จัดหา เผยแพร่ และให้บริการสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือที่สำคัญในจัดการ ทั้งนี้ เพื่อมุ่งพัฒนาและให้บริการสารสนเทศทางวิชาการในทุกรูปแบบ เพื่อสนับสนุนการวิจัยของเจ้าหน้าที่ สทป.  นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิศวกรรมป้องกันประเทศ (หลักสูตรภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ สทป.) และห้องสมุดทหาร สังกัด กห. ตลอดจนให้ความร่วมมือและประสานงานกับห้องสมุดเครือข่าย หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ โดยอยู่ภายใต้กลุ่มงานบริการวิชาการและเทคโนโลยี  

 

วิสัยทัศน์  

       สร้างเสริมการเรียนรู้ มุ่งมั่นพัฒนาแหล่งการวิจัย พัฒนาสู่การเป็นแหล่งข้อมูลดิจิทัลทางด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศในระดับอาเซียน

 

พันธกิจ

       แสวงหา รวบรวม สั่งสมองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  และบริการด้วยเทคโนโลยีทันสมัย โดยบุคลากรที่มีความพร้อม และมุ่งมั่น พัฒนา เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศในระดับอาเซียน

 

เวลาเปิดให้บริการ

          จันทร์ – ศุกร์                          08.30-16.30 น.        หยุดวันเสาร์อาทิตย์และนักขัตฤกษ์

 

 ส่วนงานข้อมูลเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ประกอบด้วยดังนี้

  1. งานบริหาร 
  2. งานห้องสมุด
  3. งานข้อมูลเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
  4. งานจดหมายเหตุ
  5. งานพิพิธภัณฑ์
  

ส่วนข้อมูลเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (Defence Technology Information Division - TDI) มีภาระกิจดังนี้

(1) ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสาร และประวัติของสถาบันฯ การจัดบันทึกจดหมายเหตุ และการพิพิธภัณฑ์ของสถาบันฯ

(2) ให้บริการห้องสมุดด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศของสถาบันฯ

(3) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ  จำนวน 4 คน และ Outsource จำนวน 1 คน ได้แก่

      1. นางสาวนุกุลรัตน์ ลวงลายทอง           ผู้อำนวยการส่วนข้อมูลเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (TDI4)

      2. นางสาวอริยาวรรณ แจ่มใสเจริญสิน    เจ้าหน้าที่ข้อมูลเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (TDI3)

      3. นางสาววิภาดา คงพึ่ง                      เจ้าหน้าที่ข้อมูลเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (TDI2)

      4. นางสาวปิ่นกนก ขันชุลีย์                  เจ้าหน้าที่ข้อมูลเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (TDI1)

       5. นางสาวประกายแสง วงค์ศรียา         Outsource ช่วยงานธุรการส่วนข้อมูลเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

 

ติดต่อเรา

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ชั้น 9 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ถ. แจ้งวัฒนะ ต.บ้านใหม่ อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120

โทร. 02-980-6688 ต่อ 2205, 2147

  • new2021001
  • new2021002
  • new2021003
  • new2021004
  • new2021005
  • new2021006
  • new2021007
  • new2021008