• Library photo1
  • Library photo2
  • Library photo3

ประชาคมวิจัย

ปีที่ 23, ฉบับที่ 137

(มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561

เนื้อหาเด่น

  • พลังแห่งการเรียนรู้ใหม่อนาคตการศึกษาไทย
  • สัมภาษณ์พิเศษ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร เปลี่ยน"เรียนเผื่อ เป็นเรียนเพื่อ"
  • coffeetalk201901
  • coffeetalk201902
  • coffeetalk201903
  • coffeetalk201904
  • coffeetalk201905
  • coffeetalk201906