• Library photo1
  • Library photo2
  • Library photo3

เสนาศึกษา  

เล่มที่ 84, ตอนที่ 6 (พ.ค.-ธ.ค. 61)

เนื้อหาเด่น

   ทดลองใช้งานจริงจรวดดัดแปลงแปรสภาพอากาศเพื่อช่วยเสริมภารกิจปฏิบัติการฝนหลวงเมฆเย็น

  • coffeetalk201901
  • coffeetalk201902
  • coffeetalk201903
  • coffeetalk201904
  • coffeetalk201905
  • coffeetalk201906