• Library photo1
  • Library photo2
  • Library photo3

นิตยสารศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม –มิถุนายน – กรกฏาคม-สิงหาคม 2561)

เนื้อหาเด่น

  • กองทัพเรือสหรัฐ ทดสอบ “LAwS” อาวุธเลเซอร์ทำล้ายล้างโดรน
  • ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม

 

  • coffeetalk201901
  • coffeetalk201902
  • coffeetalk201903
  • coffeetalk201904
  • coffeetalk201905
  • coffeetalk201906