• Library photo1
  • Library photo2
  • Library photo3

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2562)

เนื้อหาเด่น

  • กิจการอวกาศเพื่อความมั่นคง: ความท้าทายแห่งอนาคต
  • การถ่ายทอดเทคโนโลยีของโครงการวิจัยและพัฒนาสู่ภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม

 

  • coffeetalk201901
  • coffeetalk201902
  • coffeetalk201903
  • coffeetalk201904
  • coffeetalk201905
  • coffeetalk201906