• Library photo1
  • Library photo2
  • Library photo3

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2563)

 

เนื้อหาเด่น

1 วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ทิพภาวะแห่งพระมหากรุณาธิคุณสู่วันแห่งความกตัญญูของแผ่นดิน

2 กลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียนเตรียมทหารตามแนวคิดการเรียนรู้ขององค์กร

3 ความต้องการทำงานหลังเกษียณอายุของราชการทหารบก

  • coffeetalk201901
  • coffeetalk201902
  • coffeetalk201903
  • coffeetalk201904
  • coffeetalk201905
  • coffeetalk201906