• Library photo1
 • Library photo2
 • Library photo3

Indo-Pacific Defense FORUM การป้องปรามแบบบูรณาการ กุญแจสู่อินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้าง

ชุดที่ 47 ฉบับที่ 2 / 2565

เนื้อหาเด่น

 • ผู้นำกลาโหมสหรัฐฯ แบ่งปันบทบาททางทหารในยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของประเทศ
 • "กาารป้องปรามแบบบูรณาการ" กุญแจสู่สันติภาพในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก
 • กองบัญชาการอวกาศสหรัฐฯ ปรับตัวให้เข้ากับสมรภูมิที่ซับซ้อนมากขึ้น
 • การแข่งขันเพื่อควบคุมเครือข่ายเรือดำน้ำ นำความเสี่ยงด้านความปลอดภัยระยะยาวมาสู่เหนือผิวน้ำ

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565

เนื้อหาเด่น

 • งานวิทยาการทหารเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ
 • การก่อการร้ายกับความมั่นคงแห่งรัฐ
 • การพัฒนานักศึกษาระดับอุดมศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์
 • การสงครามสารสนเทศดิจิทัล: แนวทางป้องกัน และโต้ตอบในบริบทประเทศไทย

ประชาคมวิจัย และนวัตกรรม (สกสว)

ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 ตุลาคม 2564 - มกราคม 2565

เนื้อหาเด่น

 • สัมภาษณ์พิเศษ รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ "ถอดรหัสกฎหมายปลดล็อกงานวิจัยใช้ประโยชน์"
 • วศ.อว. พร้อมเดินหน้าเคียงข้างประชาชน จัดนิทรรศการแสดง 4 โครงการนวัตกรรม
 • ซินโครตรอน หนุนห้องความดันลบ ให้ รพ.มทส. รับมือ "โอไมครอน"

IEEE Spectrum

Volume 58 Issue 05 May 2021

Feature Content

 • Building an AI That Feels
 • The Clash Over 5G's First Mile
 • Conjurer of  Compression

TIME Vision of Equity

Double issue May 24 / May 31, 2021

Feature Content

 • The Brief
 • The reach of India's COVID-19 crisis
 • The Equity Agenda
 • new2021001
 • new2021002
 • new2021003
 • new2021004
 • new2021005
 • new2021006
 • new2021007
 • new2021008