• Library photo1
 • Library photo2
 • Library photo3

หลักเมือง ปีที่ 26 ฉบับที่ 348 (มีนาคม 2563)

เนื้อหาเด่น

 • ข้อคิดในการพัฒนาประเทศจีนของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง (ตอนที่ 3 การขยายผลทางยุทธศาสตร์)
 • โครงการวิจัยสภาพความร่วมมือของประชาชนที่มีต่อการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในจังหวัดชายแดนใต้
 • การขับเคลื่อนงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีป้องกันประเทศและด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม

DTI Yes v.117  (April 2020)

 • การดำเนินการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid - 19) ของ สทป.

 

 

เสนาธิปัตย์ ปีที่ 69 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2563)

 • มุมมองอาเซียนและไทยต่อภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก
 • การพัฒนาหลักนิยมทางการทหาร
 • โครงการ Sky Net Project and Implications

 

 

 

นาวิกาธิปัตย์สาร v.44, issue 1 (Oct 19-Mar 20)

เนื้อหาเด่น

 • ระเบียบโลกใหม่กับอนาคตขององค์กรระหว่างประเทศ
 • ความสัมพันธ์จีน-สหรัฐอเมริกากับเสถียรภาพในอินโดแบซิฟิกจากมุมมองระเบียบโลกเสรี
 • ยุทธศาสตร์อินโด-แบบซิฟิกของสหรัฐอเมริกาผลกระทบต่อความมั่นคงในทะเลจีนใต้
 • หลักการทำสงคราม

Defence Technology Academic Journal : DTAJ 

v.1, issue 3 (Sep.-Dec.2019)

เนื้อหาเด่น

 • การออกแบบจรวดประดิษฐ์โดยใช้ดินขับเชื้อเพลิงแข็งชนิดน้ำตาลเป็นระบบขับเคลื่อน
 • การพิจารณาใช้ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี สำหรับโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของประเทศไทย
 • นโยบายออฟเซตเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย
 • coffeetalk201901
 • coffeetalk201902
 • coffeetalk201903
 • coffeetalk201904
 • coffeetalk201905
 • coffeetalk201906