• Library photo1
 • Library photo2
 • Library photo3

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2563)

 

เนื้อหาเด่น

1 วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ทิพภาวะแห่งพระมหากรุณาธิคุณสู่วันแห่งความกตัญญูของแผ่นดิน

2 กลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียนเตรียมทหารตามแนวคิดการเรียนรู้ขององค์กร

3 ความต้องการทำงานหลังเกษียณอายุของราชการทหารบก

วารสารกองทัพไทย

ฉบับที่ 1  (ตุลาคม – ธันวาคม 2563)

 

เนื้อหาเด่น

1 วิถีไอทีของกองบัญชาการกองทัพไทย

2 บทบาทของกองบัญชาการกองทัพไทยในการบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชน

3 ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ “บ้านวังน้ำมอก” สืบสารกิจกรรมประเพณีสองล้าน-สองเวียง

DTI Yes  V.125 (December 20)

 

เนื้อหาเด่น

 1. จัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายใน สทป.

วารสารกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ

ปีที่ 26, ฉบับที่ 27 (2563)

เนื้อหาเด่น

 • อยากรู้จึงลองทำ FRID
 • โดรนหรือยูเอวีกันแน่
 • Fall of Potential Method
 • Tracking Maintenance Performance
 • Elec System

 

Defence Technology Academic Journal  

v.2, issue 4 (January - April 2020)

 

เนื้อหาเด่น

 • แนวโน้มเทคโนโลยีป้องกันประเทศปี 2020-2040
 • การสร้างและออกแบบหุ่นยนต์ ABU 2018 "ลูกช่วงมังกรบิน"
 • การจำลองพฤติกรรมการไหลของโลหะเหลวที่ส่งผลต่อความเสียหายของเหล็กเกล้าไร้สนิม
 • new2021001
 • new2021002
 • new2021003
 • new2021004
 • new2021005
 • new2021006
 • new2021007
 • new2021008