• Library photo1
 • Library photo2
 • Library photo3

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ปีที่ 11, ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2563)

เนื้อหาเด่น

 • พลังอำนาจแห่งชาติซอฟต์พาวเวอร์ของไทยในศตวรรษที่ 21

 

วารสารกองทัพไทย ฉบับที่ 2 มกราคม – มีนาคม 2563

เนื้อหาเด่น

 • ประเทศไทยจะปราศจากทุ่นระเบิดสังหารบุคคลภายในปี  พ.ศ. 2566
 • การพัฒนาบัตรประจำตัวข้าราชการให้เป็นบัตร Smart ID Card
 • การฝึก Cobra gold 2020
 • การให้ความรู้เรื่อง Covid – 19

หลักเมือง ปีที่ 26 ฉบับที่ 348 (มีนาคม 2563)

เนื้อหาเด่น

 • ข้อคิดในการพัฒนาประเทศจีนของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง (ตอนที่ 3 การขยายผลทางยุทธศาสตร์)
 • โครงการวิจัยสภาพความร่วมมือของประชาชนที่มีต่อการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในจังหวัดชายแดนใต้
 • การขับเคลื่อนงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีป้องกันประเทศและด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม

DTI Yes v.117  (April 2020)

 • การดำเนินการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid - 19) ของ สทป.

 

 

เสนาธิปัตย์ ปีที่ 69 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2563)

 • มุมมองอาเซียนและไทยต่อภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก
 • การพัฒนาหลักนิยมทางการทหาร
 • โครงการ Sky Net Project and Implications

 

 • new2021001
 • new2021002
 • new2021003
 • new2021004
 • new2021005
 • new2021006
 • new2021007
 • new2021008