• Library photo1
  • Library photo2
  • Library photo3

Creative & Idea Kaizen

v.15, no. 172 (JAN. 2021)

เนื้อหาเด่น

เทคนิคการเก็บของหน้างาน
Special Scoop : ถึงจะเปลี่ยนเครื่องจักร ก็หนีไม่พ้นไคเซ็นอยู่ดี!

 

เนื้อหาเด่น

  1. ประชุมแนวทางความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

DTI Yes  V.124 (November 20)

 

เนื้อหาเด่น

  1. ประชุมแนวทางความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2563)

 

เนื้อหาเด่น

1 วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ทิพภาวะแห่งพระมหากรุณาธิคุณสู่วันแห่งความกตัญญูของแผ่นดิน

2 กลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียนเตรียมทหารตามแนวคิดการเรียนรู้ขององค์กร

3 ความต้องการทำงานหลังเกษียณอายุของราชการทหารบก

วารสารกองทัพไทย

ฉบับที่ 1  (ตุลาคม – ธันวาคม 2563)

 

เนื้อหาเด่น

1 วิถีไอทีของกองบัญชาการกองทัพไทย

2 บทบาทของกองบัญชาการกองทัพไทยในการบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชน

3 ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ “บ้านวังน้ำมอก” สืบสารกิจกรรมประเพณีสองล้าน-สองเวียง

  • coffeetalk201901
  • coffeetalk201902
  • coffeetalk201903
  • coffeetalk201904
  • coffeetalk201905
  • coffeetalk201906