• Library photo1
  • Library photo2
  • Library photo3

ห้องสมุด สทป. 

     ให้บริการหนังสือหลากหลายประเภท โดยเฉพาะทรัพยากรสารสนเทศทางด้านเทคโนโลยีการทหารและด้านความมั่นคงที่ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในการวิจัย สทป. 

 

ลักษณะจัดหมวดหมู่หนังสือ

    ห้องสมุดจัดตามระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress Classification System – L.C) และได้นำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Alice for Windows มาจัดเก็บรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศตั้งแต่ พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา

 

การเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ

     เจ้าหน้าที่ สทป. สามารถเข้าไปสืบค้นรายการหนังสือผ่านลิงค์ http://lib.dti.or.th/alice/AfWiInq.dll  ก่อนเข้ามาใช้บริการภายในห้องสมุด

 

ทรัพยากรภายในห้องสมุด ประกอบด้วย

    1. หนังสือ                            

    2. Learning object 

    3. วารสาร 

    4. งานวิจัย 

    5. รายงานประจำปี 

    6. เอกสารการประชุม

    7. สื่อโสตทัศนวัสดุ 

    8. ฐานข้อมูลออนไลน์

    9. โปรแกรมฝึกภาษาต่างประเทศ  

 

     สรุปจำนวนทรัพยากรภายในห้องสมุด  

ลำดับ

รายการ

จำนวน/เล่ม

1

หนังสือภาษาไทย

2,132

2

หนังสือภาษาอังกฤษ

1,386

3

งานวิจัย

53

4

คู่มือมาตรฐานพร้อมซีดี

229

5

เอกสารการอบรม

342

6

วารสาร  

45

7

หนังสือบริจาค

542

8

งานวิจัยทุน สทป.

36

9

Learning Object

125

10

สื่อมัลติมีเดีย(CD-ROM, DVD)

457

11

CD วิจัย

32

12

E-BOOK

324

13

 ฐานข้อมูลออนไลน์

13.1 IHS Jane’s Defence ประกอบด้วย 5 รายการ

     1)  Defence Weekly

     2) Defence Industry News

       3) International Defence Review

     4) Navy International

     5) Missiles & Rockets

 13.2  Janes GEOINT ((Military Bases)

     เริ่มใช้งาน 21 ก.ค.64-19 ก.ค.65

13.3 Emeald

     เริ่มใช้งาน 21 ก.ค.64-19 ก.ค.65

3

14

โปรแกรมฝึกภาษา

14.1 English Central

14.2 Learn Social

  เริ่มใช้งาน 28 พ.ค.64-28 พ.ค. 65

2

ยอดรวม

5,740

               

Update 30/12/2021                              

                  

  • new2021001
  • new2021002
  • new2021003
  • new2021004
  • new2021005
  • new2021006
  • new2021007
  • new2021008