• Library photo1
  • Library photo2
  • Library photo3

ห้องสมุด สทป. 

     ให้บริการหนังสือหลากหลายประเภท โดยเฉพาะทรัพยากรสารสนเทศทางด้านเทคโนโลยีการทหารและด้านความมั่นคงที่ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในการวิจัย สทป. 

 

ลักษณะจัดหมวดหมู่หนังสือ

    ห้องสมุดจัดตามระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress Classification System – L.C) และได้นำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Alice for Windows มาจัดเก็บรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศตั้งแต่ พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา

 

การเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ

     เจ้าหน้าที่ สทป. สามารถเข้าไปสืบค้นรายการหนังสือผ่านลิงค์ http://lib.dti.or.th/alice/AfWiInq.dll  ก่อนเข้ามาใช้บริการภายในห้องสมุด

 

ทรัพยากรภายในห้องสมุด ประกอบด้วย

    1. หนังสือ                            

    2. Learning object 

    3. วารสาร 

    4. งานวิจัย 

    5. รายงานประจำปี 

    6. เอกสารการประชุม

    7. สื่อโสตทัศนวัสดุ 

    8. ฐานข้อมูลออนไลน์

    9. โปรแกรมฝึกภาษาต่างประเทศ  

 

     สรุปจำนวนทรัพยากรภายในห้องสมุด  

 

ลำดับ

รายการ

จำนวน/เล่ม

1

หนังสือภาษาไทย

1,278

2

หนังสือภาษาอังกฤษ

1,885

3

งานวิจัย

40

4

คู่มือมาตรฐานพร้อมซีดี

116

5

เอกสารการอบรม

297

6

วารสาร  

45

7

หนังสือบริจาค

446

8

งานวิจัยทุน สทป.

32

9

Learning Object

125

10

สื่อมัลติมีเดีย(CD-ROM, DVD)

457

11

CD วิจัย

32

12

E-BOOK

324

13

 Online Database

13.1 Aviation weeks

13.2 IHS Jane’s Defence

13.3 IEEE Library Journal Library Plus

3

14

โปรแกรมฝึกภาษา Rosetta Stone

1

ยอดรวม

5,080

 

               Update 14/09/2020                              

                  

  • coffeetalk201901
  • coffeetalk201902
  • coffeetalk201903
  • coffeetalk201904
  • coffeetalk201905
  • coffeetalk201906