• Library photo1
  • Library photo2
  • Library photo3

ห้องสมุด สทป. 

     ให้บริการหนังสือหลากหลายประเภท โดยเฉพาะทรัพยากรสารสนเทศทางด้านเทคโนโลยีการทหารและด้านความมั่นคงที่ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในการวิจัย สทป. 

 

ลักษณะจัดหมวดหมู่หนังสือ

    ห้องสมุดจัดตามระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress Classification System – L.C) และได้นำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Alice for Windows มาจัดเก็บรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศตั้งแต่ พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา

 

การเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ

     เจ้าหน้าที่ สทป. สามารถเข้าไปสืบค้น http://lib/alice/AfWiInq.dll  ก่อนเข้ามาใช้บริการภายในห้องสมุด

 

ทรัพยากรภายในห้องสมุด ประกอบด้วย

    1. หนังสือ เอกสารทางด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และหนังสือทั่วไป                            

    2. Learning object 

    3. วารสารวิชาการและนิตยสารทั่วไป

    4. บทความวิจัยและวิชาการทางด้านด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

    5. รายงานประจำปีหน่วยงานภายในและภายนอก

    6. เอกสารการประชุม สัมมนาและศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่ สทป.

 

     สรุปจำนวนทรัพยากรภายในห้องสมุด 

 ลำดับ

     รายการ

จำนวน/เล่ม

1

หนังสือภาษาไทย

1,262

2

หนังสือภาษาอังกฤษ

1,875

3

งานวิจัย

40

4

มาตรฐาน

116

5

เอกสารการอบรม

177

6

วารสาร (บอกรับ)

17

7

วารสารบริจาค

45

8

Learning Object

123

9

สื่อมัลติมีเดีย

(CD-ROM, DVD)

457

10

CD วิจัย

25

11

E-BOOK

324

12

 Online Database

4

13

โปรแกรมฝึกภาษา Rosetta Stone

1

ยอดรวม

4,408

                   Update 7/08/2019                              

                  

  • coffeetalk201901
  • coffeetalk201902
  • coffeetalk201903
  • coffeetalk201904
  • coffeetalk201905
  • coffeetalk201906