• Library photo1
  • Library photo2
  • Library photo3

 บริการภายในห้องสมุด ประกอบด้วย

1. บริการยืม - คืน

      ผู้ใช้บริการห้องสมุด ค้นหารายการหนังสือจากระบบการค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดได้โดยไม่จำเป็นต้องมาที่ห้องสมุด เมื่อปรากฎรายการที่ต้องการ ท่านสามารถติดต่อขอยืมหรือโทรสอบถามที่เคาน์เตอร์บริการยืม - คืน โดยแสดงบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่

การต่ออายุการยืม

     สมาชิกห้องสมุดสามารถต่ออายุการยืมได้ 2 ครั้งเท่ากับกำหนดระยะเวลาที่ตนมีสิทธิ์ โดยทรัพยากรนั้น ต้องไม่มีผู้จองไว้ การต่ออายุการยืมทำได้หลายวิธีดังนี้

     1. ติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการยืม - คืน เพื่อต่ออายุการยืม

     2. โทรศัพท์มาที่ห้องสมุด หมายเลข 02-980-6688  ต่อ 2205 เพื่อแจ้งชื่อ เลขทะเบียนหนังสือ และหมายเลขสมาชิก 

     3. ติดต่อทาง Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  เพื่อแจ้งต่ออายุการยืม

การคืนทรัพยากรสารสนเทศ

    - สมาชิกจะต้องนำทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมไปมาคืนที่ ณ เคาน์เตอร์บริการยืม - คืน  หากเจ้าหน้าที่ สทป. ไม่สะดวกมาคืนด้วยตนเอง สามารถฝากเจ้าหน้าที่ท่านอื่นได้ แต่ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดทราบก่อนทุกครั้ง

    - การคืนทรัพยากรสารสนเทศไม่ต้องใช้บัตรสมาชิกห้องสมุด

   - กรณีที่คืนทรัพยากรสารสนเทศหลังวันกำหนดส่ง จะต้องเสียค่าปรับตามที่ห้องสมุดกำหนด (ปัจจุบันยังไม่คิดค่าปรับ)   

                                                              

2. บริการจองหนังสือ

    สมาชิกห้องสมุด สามารถส่งคำขอจองหนังสือเล่มที่ต้องการ โดยคลิกที่ OPAC ห้องสมุด  เจ้าหน้าที่ห้องสมุดจะเก็บหนังสือไว้ที่ชั้นหนังสือจอง เป็นเวลา 3 วัน หากผู้จองไม่มารับหนังสือ เจ้าหน้าที่จะนำไปขึ้นชั้นปกติต่อไป หรือแจ้งความจำนงการจองหนังสือได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม- คืน กรณีทรัพยากรสารสนเทศใดที่ผู้ใช้ห้องสมุดต้องการยืม แต่มีผู้อื่นยืมออกไปแล้วให้แจ้งความจำนงขอจองได้ ดังนี้

    1. ติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการยืม – คืน เพื่อขอจองหนังสือ

    2. โทรศัพท์มาที่ห้องสมุด หมายเลข 02-980-6688  ต่อ 2205 เพื่อแจ้งชื่อ หมายเลขสมาชิก ชื่อทรัพยากร พร้อมแจ้งความประสงค์ในการขอจองหนังสือ

    3. จองผ่านทาง OPAC ของห้องสมุด เมื่อห้องสมุดได้รับทรัพยากรนั้นคืนแล้วจะแจ้งให้สมาชิกที่จองทราบ เพื่อมาติดต่อขอยืมทรัพยากรสารสนเทศที่จองไว้ภายใน 3 วัน มิฉะนั้นจะตัดสิทธิ์ในการจอง

 

3. บริการจัดหาเอกสารฉบับเต็มจากหน่วยงานอื่นๆ

    เป็นบริการที่ช่วยให้ผู้ใช้ได้รับเอกสารหรือสำเนาเอกสารที่ไม่มีจัดเก็บและให้บริการในห้องสมุด โดยห้องสมุดจะเป็นผู้ติดต่อยืมหรือขอทำสำเนาเอกสารจากห้องสมุดอื่น ทั้งนี้ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้น

 

4. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าวิจัย    

    เป็นบริการให้คำแนะนำ ช่วยเหลือผู้ใช้บริการในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศต่างๆภายในห้องสมุด และจากแหล่งสารสนเทศอื่นๆ   โดยผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอใช้บริการด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์บริการสารสนเทศ หรือทางอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ห้องสมุด เพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงได้เชิงลึกมากขึ้น โดยทางห้องสมุดคิดค่าบริการเหมือนห้องสมุดทั่วไป Clik


5. บริการแนะนำการสืบค้นข้อมูล

    เป็นบริการที่ให้ความรู้แก่ผู้ใช้โดยการสาธิตวิธีการเข้าใช้และสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล  เพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลได้ด้วยตนเอง

 

6. บริการสารสนเทศทันสมัย 

    เป็นบริการแจ้งรายการสารสนเทศ โดยจัดส่งสำเนาหน้าสารบัญวารสารฉบับใหม่ทางอีเมล์ ตามที่ผู้ใช้แจ้งความประสงค์ไว้

 

7. บริการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

    เป็นบริการที่ให้ผู้ใช้แจ้งความต้องการทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่มีในห้องสมุด  เพื่อให้ห้องสมุดดำเนินการจัดหาและนำมาให้บริการ

 

หมายเหตุ

     หากผู้ใช้บริการห้องสมุด มีข้อสงสัยในการใช้งาน

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ห้องสมุด ชั้น 9

บริการยืมคืนตามช่องทางดังนี้

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หรือ

          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

โทร. :  02-980-6688 ต่อ 2205, 2147

 

 

 

 

 

 

  • new2021001
  • new2021002
  • new2021003
  • new2021004
  • new2021005
  • new2021006
  • new2021007
  • new2021008