• Library photo1
  • Library photo2
  • Library photo3

ประกาศห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) 

.. 2564

เรื่อง  ระเบียบว่าด้วยการเข้าใช้บริการสารสนเทศ 


 

1. ระเบียบว่าด้วยผู้มีสิทธิเข้าใช้ห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

      1.1  เจ้าหน้าที่ สทป.

      1.2  เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน    

      1.3  ข้าราชการทหาร เจ้าหน้าที่สังกัดกลาโหม (กห.)

      1.4  นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิศวกรรมป้องกันประเทศ  (หลักสูตรภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ สทป.)

       1.5 บุคคลภายนอก

 

2. ระเบียบว่าด้วยผู้มีสิทธิยืม             

       2.1 เจ้าหน้าที่ สทป.

       2.2 เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน    

       2.3 ข้าราชการทหาร เจ้าหน้าที่สังกัดกลาโหม (กห.)

       2.4  นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิศวกรรมป้องกันประเทศ  (หลักสูตรภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ สทป.)

       2.5 บุคคลภายนอก

 

3. ระเบียบว่าด้วยเวลาเปิดทำการ

          ภาคปกติ 

                  เวลาทำการ        จันทร์ –ศุกร์                           เวลา   08.30 – 16.30  น.

                  วันหยุดทำการ

                                        วันเสาร์-อาทิตย์                      หยุดทำการ

                                        วันหยุดนักขัตฤกษ์                   หยุดทำการ

 

4. ระเบียบว่าด้วยการเข้าใช้บริการสารสนเทศ

4.1 ผู้ยืมต้องมายืมด้วยตนเอง ห้ามนำบัตรของผู้อื่นมาใช้โดยเด็ดขาด

4.2 ในการต่ออายุการยืมทุกครั้ง ผู้ยืมต้องนำทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการต่ออายุมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ พร้อมกับบัตรอนุญาตให้ยืมทรัพยากรสารสนเทศ

4.3 ผู้ยืมอาจยืมติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ในกรณีที่ผู้อื่นสั่งจองขอยืมไว้ เจ้าหน้าที่อาจงดต่ออายุการยืม เพื่อให้ผู้สั่งจองได้ใช้สิทธิในการยืม

4.4 ทรัพยากรสารสนเทศทุกรายการที่ยืมออก ผู้ใช้บริการจะต้องนำส่งตามกำหนดเวลาที่ระบุ

4.5 ผู้ใช้บริการต้องตรวจสอบสภาพของทรัพยากรสารสนเทศก่อนยืมออกทุกครั้ง และต้องรับผิดชอบ

ในการชำรุดเสียหาย หรือสูญหายของทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมทุกกรณี

4.6 ผู้ใช้บริการไม่คืนทรัพยากรสารสนเทศตามกำหนดส่ง หรือทำให้ชำรุดสูญหายจะต้องชำระค่าปรับ

4.7 ผู้ใช้บริการต้องใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ณ ที่ซึ่งจัดไว้ให้โดยเฉพาะ

4.8 ผู้ใช้บริการสามารถหยิบทรัพยากรสารสนเทศจากชั้นได้เอง หรือจากการแนะนำของเจ้าหน้าที่

เมื่อใช้เสร็จแล้วให้วางไว้เหมือนเดิม

 

5. ระเบียบว่าด้วยการสมัครสมาชิก

          - บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง

          - กรณีบุคคลภายนอกสถาบัน อาทิเช่น ข้าราชการทหาร เจ้าหน้าที่สังกัดกลาโหม (กห.) นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิศวกรรมป้องกันประเทศ  (หลักสูตรภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ สทป.) และบุคคลภายนอก ให้ใช้บัตรข้าราชการ บัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชน

 

6. ระเบียบว่าด้วยการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ

 6.1  ระเบียบการยืม-คืนทั่วไป

          6.1.1  ห้องสมุดให้สิทธิการยืมเฉพาะเจ้าของบัตรสมาชิกห้องสมุดเท่านั้น และให้ยืมได้เฉพาะสิ่งพิมพ์ที่อนุญาตให้ยืมออกได้

          6.1.2  ห้องสมุดจะไม่อนุญาตให้ผู้ยืม หรือต่ออายุการยืมในกรณีต่อไปนี้

6.1.2.1  สมาชิกลาออก

6.1.2.2  ผู้ใช้ไม่มาติดต่อห้องสมุดสถาบัน เมื่อได้รับหนังสือทวงจากห้องสมุด

6.1.2.3  ผู้ใช้มีวัสดุที่ให้ยืมได้อยู่ในครอบครองเกินจำนวนที่กำหนด

          6.1.3  ผู้ใช้ต้องส่งหรือต่ออายุการยืมตามกำหนดเฉพาะเวลาที่ห้องสมุดเปิดทำการ  หนังสือที่ยืมพร้อมวัสดุได้แก่  เทป  ดิสเก็ต  แผ่นซีดี ฯลฯ  จะต้องส่งคืนที่เจ้าหน้าที่เท่านั้น

          6.1.4  กรณีผู้ใช้ทำหนังสือสูญหายต้องติดต่อแจ้งที่เจ้าหน้าที่บริหารองค์ความรู้ (ห้องสมุด) และชดใช้ตามระเบียบที่กำหนด

6.2  ระเบียบการยืม-คืนระยะยาว

6.1.1  ห้องสมุดให้สิทธิการยืมเฉพาะเจ้าของบัตรสมาชิกห้องสมุดเท่านั้น และให้ยืมได้เฉพาะสิ่งพิมพ์ที่อนุญาตให้ยืมออกได้แก่

- หนังสือ

- คู่มือการปฎิบัติงาน

- หนังสืออ้างอิงสำหรับการปฎิบัติงาน

โดยกำหนดระยะเวลาการยืมระยะยาว สำหรับเจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและพัฒนา เป็นระยะเวลา 6 เดือน หรือหากมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้อำนวยการฝ่ายกลุ่มงานบริการวิชาการและเทคนิค (DKP5)

 

6.2  ระเบียบการต่ออายุการยืม

          6.2.1 หากไม่มีผู้ขอจองไว้  ห้องสมุดอนุญาตให้ต่ออายุการยืมได้ถึง 2  ครั้ง

              6.2.2 ผู้ยืมที่ไม่ส่งคืนตามวันที่กำหนดส่งจะต้องชดใช้ค่าปรับเกินกำหนดส่งตามประเภทของวัสดุที่ยืม ก่อนการต่ออายุการยืม

          6.2.3 ให้บริการต่ออายุการยืมโดยผ่านระบบการยืม-คืน ที่เคาน์เตอร์บริการ หรือติดต่อทาง E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., โทร. 2205,2321

 

6.3  ระเบียบการทวงทรัพยากรสารสนเทศเกินกำหนดส่ง

          6.3.1  ห้องสมุดจะทำการติดประกาศบอร์ดหน้าห้องสมุด และแจ้งทาง E-Mail เมื่อทรัพยากรสารสนเทศมเกินครบกำหนดส่ง

          6.3.2  กรณีที่ผู้ค้างส่งไม่มาคืนหนังสือที่ห้องสมุด TKM จะส่ง e-mail ทวง 3 ครั้ง เมื่อหนังสือเกินกำหนดส่ง 7 วัน TKM จะส่ง e-mail ทวงครั้งที่ 1 หลังจากนั้นอีก 7 วัน หากยังไม่นำมาส่งคืนจะส่งโทรสอบถาม ครั้งที่ 2 ต้องทำบันทึก

           ทวงครั้งที่ 3  หากยังไม่นำมาส่งคืนจะส่งหนังสือรายงาน ให้ผู้อำนวยการส่วนหรือผู้อำนวยการฝ่ายให้เร่งรัด และบันทึกทวงถาม หากไม่ได้รับการตอบรับหรือคืนหนังสือทางห้องสมุดจะให้ผู้ใช้ต้องชดใช้ค่าทรัพยากรสารสนเทศ และค่าดำเนินการตามที่กำหนดและจะไม่มีสิทธิยืมรายการอื่นๆ  จนกว่าจะนำมาส่งคืน หรือชำระค่าปรับให้เรียบร้อย             

 

 

6.4  ระเบียบระยะเวลาการยืม และการคิดค่าปรับทรัพยากรสารสนเทศ

6.4.1  ระเบียบระยะเวลาในการยืมครอบครองทรัพยากรสารสนเทศ

 

ประเภทสมาชิก

ทรัพยากรสารสนเทศ

จำนวน/รายการ

ระยะเวลาการยืม

หมายเหตุ

1. เจ้าหน้าที่ สทป.

หนังสือ คู่มือ เอกสารพิเศษ

10

1 เดือน

 

ห้องสมุดยกเว้นการปรับ

 

วารสารฉบับล่วงเวลา

5

7 วัน

สื่อมัลติมีเดีย (Leaning Object, CD-ROM, DVD)

5

7 วัน

2. ลูกจ้าง, เจ้าหน้าที่ Outsource

หนังสือ

7

1 เดือน

วารสารฉบับล่วงเวลา

5

7 วัน

สื่อมัลติมีเดีย (Leaning Object, CD-ROM, DVD)

2

7 วัน

 

 

หมายเหตุ

 

-        ผู้ใช้บริการสามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศติดต่อกันได้ไม่เกิน  2 ครั้ง ในกรณีที่เป็นหนังสือชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่งคนเดียวกัน

 

-        ห้องสมุดยังไม่เปิดให้บริการยืมแก่บุคคลภายนอก ได้แก่ ข้าราชการทหาร เจ้าหน้าที่สังกัด (กห.) นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิศวกรรมป้องกันประเทศ  (หลักสูตรภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ สทป.) และบุคคล แต่สามารถมาใช้บริการภายในห้องสมุดได้

 

 

 

6.5 การตัดสิทธิ์การใช้ห้องสมุด

 

    6.5.1 ผู้ที่ยืมหนังสือแล้วค้างเกินกำหนด ห้องสมุดเรียกคืนแล้วแต่ไม่ได้รับการตอบรับจากเจ้าหน้าที่ จะถูกตัดสิทธิ์การใช้ห้องสมุด โดยการพิจารณาของของเจ้าหน้าที่บริหารองค์ความรู้ (ห้องสมุด)
    6.5.2 ผู้ที่ทำหนังสือหาย จะต้องซื้อหนังสือคืนหรือเล่มที่มีเนื้อหาใกล้เคียง โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่บริหารองค์ความรู้ (ห้องสมุด)

 

 

 

 

 

6.7 ระเบียบทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่อนุญาตให้ยืมออก มีดังนี้

 

- หนังสืออ้างอิงทุกประเภท

 

-  วารสารฉบับปัจจุบัน

 

-  โสตทัศนวัสดุอุปกรณ์บางประเภทที่กำหนดให้ใช้บริการเฉพาะภายในห้องสมุด

 

 

 

6.8  ระเบียบบทลงโทษ

 

6.8.1 ผู้ค้างส่งทรัพยากรสารสนเทศหรือค่าปรับจะถูกระงับสิทธิ์การยืมในครั้ง

 

6.8.2 ผู้ทำทรัพยากรสารสนเทศหาย ชำรุด หรือเปียกน้ำ ต้องปฎิบัติดังนี้

 

                    6.8.2.1 ซื้อทรัพยากรสารสนเทศในชื่อเรื่องและผู้แต่งคนเดียวกันมาทดแทน  พร้อมทั้งจ่ายค่าปรับในกระบวนการเทคนิคของห้องสมุด

 

6.8.2.2 กรณีไม่สามารถหาซื้อทรัพยากรสารสนเทศเดียวกันได้จะต้องชดใช้เป็นเงินค่าปรับ 2เท่า ของราคาทรัพยากรสารสนเทศนั้นๆ

 

                    6.8.2.3 กรณีฉีก  กรีด  ทำลาย  ขโมย  ผู้กระทำผิดจะต้องได้รับโทษตามระเบียบของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

 

 

  • new2021001
  • new2021002
  • new2021003
  • new2021004
  • new2021005
  • new2021006
  • new2021007
  • new2021008