• Library photo1
  • Library photo2
  • Library photo3

ห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือ สทป. 

       ทำหน้าที่คัดเลือก จัดซื้อ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือ วารสารโสตทัศนวัสดุ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งโดยการซื้อ การขอหรือได้รับบริจาค การแลกเปลี่ยน การทำสำเนา ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับการศึกษาค้นคว้าวิจัยของสทป. และสิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหาอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรของสถาบันฯ เพื่อออกให้บริการ โดยผู้ใช้บริการสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอแนะหนังสือและพิมพ์รายละเอียดของรายการที่ต้องการลงในแบบฟอร์มเสนอแนะรายชื่อหนังสือส่งมาที่เจ้าหน้าที่ห้องสมุด


การสั่งซื้อหนังสือ
       เจ้าหน้าที่ สทป. นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิศวกรรมป้องกันประเทศ (หลักสูตรภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ สทป.) ห้องสมุดทหาร เครือข่ายกลาโหม (กห.) มีสิทธิ์ในการเสนอแนะหนังสือ เพื่อนำมาให้บริการภายในห้องสมุด

           ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ตามลิงค์นี้ <<Dowload Link>>

ส่งมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • coffeetalk201901
  • coffeetalk201902
  • coffeetalk201903
  • coffeetalk201904
  • coffeetalk201905
  • coffeetalk201906