• Library photo1
 • Library photo2
 • Library photo3

Q & A 

 

Q : เจ้าหน้าที่สทป. ต้องการจะสมัครสมาชิกห้องสมุด ต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง

A:  เจ้าหน้าที่สามารถแจ้งความจำนงที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนได้เลย พร้อมจัดส่งจัดไฟล์รูป ขนาด 1-2 นิ้ว ให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดทางอีเมล์  เพื่อนำเข้าระบบสมาชิกห้องสมุด   

 

Q : สมาชิกห้องสมุด สามารถยืมอะไรได้บ้างและต้องทำอย่างไร

A: ดูจากระเบียบการยืมบริเวณเคาน์เตอร์ห้องสมุดหรือเว็บไซต์ห้องสมุด

 

Q :เมื่อตรวจสอบรายการหน้า OPAC ห้องสมุดพบว่ามีคนยืมไป จะทำอย่างไรจึงจะได้ตัวเล่ม

A:  ดูจากคู่มือแนะนำการจองหนังสือ

 

Q :เจ้าหน้าที่อยากได้หนังสือ วารสาร ฐานข้อมูลออนไลน์ CD-ROM เข้าห้องสมุด จะทำอย่างไร

A :  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอแนะหนังสือจากเว็บไซต์ห้องสมุดหรือขอแบบฟอร์มจากบรรณารักษ์ แล้วระยุรายละเอียดส่งมาให้ทางอีเมล์

 

Q : กรณีเจ้าหน้าที่อยากทราบว่าหนังสือที่เสนอแนะให้ห้องสมุดจัดหานั้น อยู่ในระหว่างขั้นตอนไหน จะทำอย่างไร

A : เจ้าหน้าที่เดินมาถามเจ้าหน้าที่ห้องสมุดได้ ณ เคาน์เตอร์ห้องสมุด หรืออีเมล์สอบถามความคืบหน้า หรือจะขอหมายเลข PR จากเจ้าหน้าที่ห้องสมุด เพื่อตรวจสอบสถานะได้เลย

 

Q :ทำไมฐานข้อมูล IEEE หรือฐานข้อมูลออนไลน์อื่นๆ ซึ่งสำคัญและจำเป็นมากในการทำงานวิจัยและพัฒนา จึงไม่มีให้บริการภายในห้องสมุด

A : ทางห้องสมุดได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แล้ว ทางสถาบันฯ ไม่สามารถซื้อในราคาแบบสถาบันอุดมศึกษาได้ เพราะว่าสถาบันเป็นองค์การมหาชน ราคาที่เสนอมาให้ทางสถาบันฯ สูงมาก  ทางห้องสมุดจึงได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยประสานความร่วมมือกับห้องสมุดเครือข่าย และเปิดให้บริการช่วยตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าการวิจัยแก่เจ้าหน้าที่

 

Q : อยากได้บทความวิจัยจากฐานข้อมูลออนไลน์ แต่ห้องสมุดไม่มีฐานข้อมูลออนไลน์ดังกล่าว จะทำอย่างไรจึงจะได้

A : กรณีต้องการบทความเป็น full text เจ้าหน้าที่สามารถ capture หน้าจอหรือลิงค์ของ abstract ส่ง Email มาที่ห้องสมุด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประสานงานต่อไปยังหน่วยงานที่ห้องสมุดได้ขอความร่วมมือ อาทิเช่น สวทช. หรือห้องสมุดกรมวิทย์ฯ แต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย paper รวมทั้งค่าจัดส่งเอง (ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 2 อาทิตย์)

 

Q : เจ้าหน้าที่สามารถค้นหาข้อมูล ไปยังห้องสมุดอื่นได้ไหม

A  : กรณีค้นหาหนังสือจาก OPAC ของห้องสมุดอื่นๆ สามารถค้นหาได้

 • ยกเว้นฐานข้อมูลออนไลน์ จะค้นหาไม่ได้ เจ้าหน้าที่ต้อง walk in เข้าไปยังห้องสมุดสถาบันฯ นั้นแล้วแจ้งให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดนั้นๆ ทราบว่ามาจากสทป. และแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการได้ (เนื่องจากมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์)

   

Q : มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด จะถามใคร

A :  ติดต่อเจ้าหน้าที่บริหารองค์ความรู้ (ห้องสมุด) โทร.  02-980-6688 ต่อ 2205 หรือ 2147

       Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 • new2021001
 • new2021002
 • new2021003
 • new2021004
 • new2021005
 • new2021006
 • new2021007
 • new2021008