• Library photo1
  • Library photo2
  • Library photo3

อัตราค่าบริการสารสนเทศ

 

บริการ

ค่าบริการ

ค่าธรรมเนียม (บาท)

ค่าเอกสาร (บาท)

1. บริการจัดหาเอกสารฉบับเต็ม (ภายในประเทศ)

1.1 กรณีไม่มีเอกสารภายในห้องสมุด

 

1.2 กรณีมีเอกสารภายในห้องสมุด

   - จัดส่งทางไปรษณีย์

   - จัดส่งทาง EMS

   - จัดส่งทางโทรสาร

  

-

 

-

  

1-10 หน้าแรก 50 บาท

ทุกๆ 1-10 หน้าถัดไป 50 บาท 

หน้าละ 5 บาท

หน้าละ 5 บาท + ค่าส่ง EMS

หน้าละ 5 บาท

2. บริการจัดหาเอกสารฉบับเต็ม (ต่างประเทศ)

เรื่องละ 1,000 บาท

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ

 1. อัตราค่าบริการอาจปรับปรุงได้ตามความเหมาะสม โดยจะมีการแจ้งล่วงหน้า 1 เดือน

 2. บริการจัดหาเอกสารฉบับเต็มจะจัดส่งเอกสารทางโทรสารในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น

 

  • new2021001
  • new2021002
  • new2021003
  • new2021004
  • new2021005
  • new2021006
  • new2021007
  • new2021008